Winkelmand

Algemene voorwaarden ontwerper

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Concept WOAD: de V.O.F. Concept WOAD gevestigd te (6511TJ) Nijmegen, Sint Canisiussingel 34. Opererend in Nederland onder BTW nummer: NL856953246B01 en KVK nummer: 67370713
 2. Omgeving: www.conceptwoad.nl
 3. Platformde omgeving waarop derde partijen hun producten, vallend binnen door Concept WOAD aangewezen productcategorieën, aan Gebruikers kunnen aanbieden.
 4. Gebruikeriedere bezoeker van de Omgeving.
 5. Particuliere Verkoper(s)iedere natuurlijke persoon die maandelijks abonnementskosten betaald, deze Gebruikersvoorwaarden heeft aanvaard en door Concept WOAD als verkoper is geaccepteerd.
 6. Abonnementskostenhet door de Particulier Verkoper maandelijkse kosten. .
 7. Artikelenalle zelfgemaakte producten waarvan Concept WOAD kenbaar heeft gemaakt dat deze door Particuliere Verkopers mogen worden aangeboden in de Omgeving.
 8. Klanteen Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een Artikel via het Platform.
 9. Koopovereenkomstde overeenkomst die tot stand komt tussen de Particuliere Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een Artikel bij de Particuliere Verkoper via het Platform.
 10. Content(een deel van) de specificaties van Artikelen in de Omgeving, welke specificaties en Artikelen door Concept WOAD te allen tijde kunnen worden aangepast, bestaand uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties, die Concept WOAD ten behoeve van de Particuliere Verkopers ter beschikking stelt.
 11. Totaalprijsprijs inclusief BTW, verzendkosten en voor zover van toepassing verwijderingsbijdrage en alle andere voorkomende eventueel van overheidswege opgelegde bedragen die de Klant in rekening worden gebracht.
 12. Vergoedingde door Concept WOAD aan de Particuliere Verkoper in rekening gebrachte commissie over de Verkoopprijs, bestaand uit een vaste en een variabele component.
 13. Verkoopprijsprijs inclusief verzendkosten, inclusief een eventuele verwijderingsbijdrage en/of andere heffingen van overheidswege opgelegd, inclusief btw en exclusief de servicebijdrage.
 14. Handleiding voor Particulier Verkopersde “Handleiding voor het verkopen van artikelen voor particuliere verkopers”, zoals op te vragen bij de ondernemers van Concept WOAD, en onlosmakelijk onderdeel uitmakend van deze Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 2 – Verkoopaccount

Iedere Particuliere Verkoper dient maandelijks abonnementskosten te betalen, alvorens hij Artikelen kan aanbieden en verkopen op het Platform.

Aanmelding als ontwerper houdt aanvaarding in van de Gebruikersvoorwaarden inclusief alle bijlagen, waaronder ter voorkoming van misverstanden uitdrukkelijk begrepen de Handleiding voor ontwerpers en van de verplichting de Gebruikersvoorwaarden na te leven.

Om als ontwerper te kunnen starten dient de ontwerper:
a. maandelijkse abonnementskosten betalen;
b. een voorraad van minimaal 5 producten ter beschikking hebben;
c. nadrukkelijk alleen zelf zijn of haar producten maken;
d. te beschikken over een Nederlandse betaalrekening;
e. te beschikken over een Nederlands postadres;

De ontwerper is vanaf het moment dat deze voldoet aan de voorwaarden zie: artikel 2 lid 3, gerechtigd Artikelen aan te bieden op het Platform in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden.

Concept WOAD is te allen tijde bevoegd om haar moverende redenen het gebruik van het Verkoopaccount door de Particuliere Verkoper op te schorten.

Indien de ontwerper niet voldoet aan enige betalingsverplichting jegens Concept WOAD, al dan niet uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden, is Concept WOAD gerechtigd het gebruik van het platform door de ontwerper op te schorten, totdat aan deze betalingsverplichting is voldaan.

De ontwerper is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn abonnement. De ontwerper is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn abonnement.

Artikel 3 – Aanbod

De ontwerper kan enkel en alleen zelfgemaakte artikelen aanbieden.

Concept WOAD is als enige gerechtigd te bepalen welke productcategorieën en/of subcategorieën, op het Platform mogen worden aangeboden en/of aan het Platform kunnen worden toegevoegd, alsmede vanaf welk tijdstip zulks mogelijk wordt. Tevens is Concept WOAD gerechtigd om productcategorieën en/of subcategorieën van het aanbod op het Platform te verwijderen, zonder dat de Particuliere Verkoper enig recht geldend kan maken op Concept WOAD als gevolg daarvan. Concept WOAD behoudt zich het recht voor om bepaalde Artikelen uit te sluiten van de productcategorieën en/of subcategorieën.

De minimale vereisten om als ontwerper te kunnen starten bij Concept WOAD zijn en/of worden opengesteld zijn te vinden in Artikel 2 lid 3.

Het staat Concept WOAD vrij om de ontwerper niet langer toe te staan bepaalde Artikelen op het Platform aan te bieden. De ontwerper zal het aanbod van het betreffende Artikel met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden op verzoek van Concept WOAD. Concept WOAD is gerechtigd deze producten te allen tijden te verwijderen.

Concept WOAD is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de ontwerper vermelde informatie met betrekking tot het aanbod niet op de site op te nemen.

Ter bescherming van Concept WOAD en het Platform streeft Concept WOAD een positieve prijsperceptie bij haar Klanten na, daarom stelt Concept WOAD in beginsel voor ieder Artikel op haar Platform van tijd tot tijd een relevante marktprijs vast. De prijs wordt vastgesteld met een marge. Ontwerpers zijn gerechtigd zelf een verkoopprijs vast te stellen waarover Concept WOAD afhankelijk van de prijs een marge rekent, variërend tussen de 20 en de 30%.

Artikel 4 – Bestelling en levering

Een Gebruiker kan via het normale bestelproces bij Concept WOAD een bestelling plaatsen voor een door de Particuliere Verkoper aangeboden Artikel. De Particuliere Verkoper zal zijn e-mail en telefoon zorgvuldig in de gaten houden zodat de Particuliere Verkoper tijdig kennis kan nemen van de door Concept WOAD aan de Particuliere Verkoper verzonden informatie.

De ontwerper stemt ermee in dat Concept WOAD haar van tijd tot tijd per sms-bericht kan informeren op het bij Concept WOAD bekende telefoonnummer over de door een Klant bij de Particuliere Verkoper geplaatste bestelling. De ontwerper zal voor het verzenden van de bestelling gebruik maken van het verpakkingsmateriaal die door Concept WOAD ter beschikking is gesteld, deze zal opgestuurd worden naar de ontwerper.

Artikel 5 – Klantrelatie

Indien een Klant van het Platform overgaat tot de aanschaf van een door de ontwerper aangeboden Artikel, komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de ontwerper en de Klant.

De ontwerper erkent dat Concept WOAD geen partij bij deze Koopovereenkomst is en/of wordt.

De ontwerper is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het op de juiste manier nakomen van de Koopovereenkomst. De ontwerper zal Concept WOAD vrijwaren tegen enige claim die een Klant instelt jegens Concept WOAD, als gevolg van of samenhangend met het sluiten en/of de uitvoering van de Koopovereenkomst. De ontwerper zal aan Concept WOAD het track & trace nummer van alle door de ontwerper verzonden Artikelen afgeven ten behoeve van het door Concept WOAD monitoren van de nakoming van de verkoopafspraken.

De zogenaamde ‘aftersales’, waaronder maar niet beperkt tot klantenservice, garantie en afwikkeling retourzendingen, is gedeeltelijk de verantwoordelijkheid van Concept WOAD. Concept WOAD is verantwoordelijk voor de aftersales, klantenservice en verwerkt de retourzendingen. Echter is deze niet verantwoordelijk voor een verkeerde levering of ondeugdelijke zaken. De ontwerper is financieel verantwoordelijk voor ondeugdelijke zaken en verkeerde leveringen, en garandeert dat door haar ontvangen vragen van Concept WOAD binnen vierentwintig (24) uur worden beantwoord.

De ontwerper erkent en accepteert dat Klanten reviews kunnen plaatsen op social media. Concept WOAD heeft geen invloed op deze reviews en zal deze niet censureren, met uitzondering van teksten die, in strijd zijn met wet of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden. Dergelijk teksten zullen door Concept WOAD worden verwijderd zodra zij daar kennis van draagt.

Concept WOAD stuurt Klanten nadat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen een bevestiging per email. Verdere communicatie betreft het product wordt met de ontwerper onderling geregeld.

Artikel 6 – Betalingen

De Koper betaalt aan Concept WOAD het gekochte artikel. Concept WOAD is verantwoordelijk voor de betaling naar de designers, tenzij het desbetreffende Artikel binnen veertien (14) dagen door de Klant is geretourneerd als gevolg van de annulering van de Koopovereenkomst.

Concept WOAD zal het Platform zodanig inrichten dat Klanten aan Concept WOAD betalen. Concept WOAD zal de betalingen van de Klanten incasseren. In beginsel accepteert Concept WOAD alleen Klanten, die zij ook voor de aanschaf van haar eigen Artikelen accepteert en behoudt Concept WOAD zich te allen tijde het recht voor Klanten niet te accepteren. De ontwerper verleent hierdoor aan Concept WOAD het onherroepelijk recht om in naam van Concept WOAD en met uitsluiting van de Particuliere Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de Koopovereenkomsten.

De ontwerper is niet gerechtigd om rechtstreeks door de Klant aan hem gedane betalingen te accepteren. De ontwerper zal in dat geval het ontvangen bedrag aan de Klant restitueren en de Klanten er op wijzen dat betaling uitsluitend aan concept WOAD kan plaatsvinden. De ontwerper accepteert hierdoor dat een betaling door een Klant aan Concept WOAD de Klant bevrijdt van zijn verplichting tot betaling aan de ontwerper.

De ontwerper erkent dat de Klant voor ieder Artikel dat wordt verkocht een servicebijdrage verschuldigd is voor het gebruik door de Klant van het Platform waarop de Koopovereenkomst tot stand komt ter hoogte tussen de 20 en de 30% op de verkoopprijs. Welk bedrag door Concept WOAD bovenop de koopprijs aan de Klant in rekening wordt gebracht komt ten goede aan Concept WOAD.

Indien een Koopovereenkomst binnen veertien (14) dagen na aflevering van het desbetreffende Artikel wordt ontbonden, dan zal Concept WOAD de betaling rechtstreeks aan de Klant retourneren, binnen de termijn zoals gesteld in de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Koopovereenkomst die veertien (14) dagen na aflevering van het betreffende Artikel wordt ontbonden en Concept WOAD is gerechtigd de commissie te behouden.

Artikel 7 – Diensten Concept WOAD

Concept WOAD is verantwoordelijk voor:

-verpakkingsmateriaal

-onderhoud van de website

-onderhoud social media

-betalingen aan de ontwerpers

-betaling van de belastingen

-regelen van een soepele transactiestroom

-marketing

Bij het afsluiten van een abonnement met concept WOAD, krijgt de ontwerper al deze voordelen die binnen het abonnement vallen.

Artikel 8 – Privacy

Concept WOAD verstrekt aan de ontwerper enkel en alleen de persoonsgegevens van de Klanten (hierna: Klantgegevens”) voor zover deze Klantgegevens noodzakelijk zijn voor de ontwerper om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst. Het betreft in ieder geval naam, adres en woonplaats (hierna: “NAW gegevens”).

De ontwerper garandeert dat zij de Klanten enkel en alleen zal benaderen in verband met het uitvoeren van de Koopovereenkomst en de verplichtingen voortvloeiend uit de  Koopovereenkomst en zij deze Klantgegevens nimmer commercieel zal exploiteren of gebruiken. Ook na beëindiging van het abonnement is de ontwerper niet gerechtigd Klantgegevens commercieel te exploiteren of gebruiken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de ontwerper aansprakelijk voor alle door Concept WOAD geleden schade.

De ontwerper zal alle Klantgegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens). Concept WOAD is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de geleverde gegevens.

Artikel 9 – Garanties en verplichtingen

De ontwerper verklaart en garandeert dat zij gerechtigd is deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, na te leven en de rechten te verlenen die zij hierbij verleent.

De ontwerper garandeert dat:
– alleen Artikelen zullen worden aangeboden in de productcategorieën die door Concept WOAD zijn opengesteld; – de door haar aangeboden Artikelen zelfgemaakte artikelen zijn;
– de door haar aangeboden Artikelen haar eigendom zijn, het aanbod niet misleidend of anderszins in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, dat zij bevoegd is om deze Artikelen ten verkoop aan te bieden en te vervreemden en dat de aangeboden Artikelen steeds de oorspronkelijke Artikelen zijn en het geen namaakartikelen betreft;
– de Artikelen naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen;
– de door haar aangeboden Artikelen en de door haar verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op enige rechten (zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom);
– door haar gehandeld wordt in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden, de ontwerper kopen bij andere verkopers, alsmede alle toepasselijke wet- en regelgeving;
– zij te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van Concept WOAD te zake van de installatie en het gebruik van het Platform.

De ontwerper zal Concept WOAD vrijwaren tegen alle schade van claims tegen Concept WOAD als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit artikel.

Het is de ontwerper niet toegestaan reclame-uitingen mee te zenden bij de levering van Artikelen aan de Klanten, dan wel anderszins commerciële uitingen bij de Klanten te bezorgen.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

Concept WOAD verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht het beeld- en woordmerk van de ontwerper te gebruiken zolang de ontwerper Artikelen aanbiedt op het Platform op de Omgeving alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod van) het Platform.

De ontwerper erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de Omgeving, de vormgeving, de Content en alle Concept WOAD Merken en logo’s eigendom zijn en blijven van Concept WOAD en op geen enkele wijze door de ontwerper zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Concept WOAD mogen worden gebruikt. De ontwerper zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van Concept WOAD en derden volledig respecteren. De ontwerper zal in geen enkel geval in eigen naam, een merk- of domeinnaamregistratie bevattende met het element ‘’WOAD’’.

Artikel 12 – Beëindiging Concept WOAD abonnement

Concept WOAD is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden een ontwerper geen abonnement te verstrekken, aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een abonnement, een reeds aangemaakt abonnement te blokkeren of het Particulier Verkopersschap met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als Concept WOAD vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude, de naam van Concept WOAD wordt aangetast.

Concept WOAD is tevens te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten voor het Particuliere Verkopersschap niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 13 – Gevolgen beëindiging Particuliere Verkopersschap

Indien het Particuliere Verkopersschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:
a. wordt het abonnement opgeheven;
b. is de Particuliere Verkoper niet langer gerechtigd om de Content, de Artikelen en de Concept WOAD merken en verpakkingsmateriaal te gebruiken.

De Particuliere Verkoper kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door Concept WOAD in verband met de beëindiging van het Particuliere Verkopersschap door Concept WOAD en de Particuliere Verkoper doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

De ontwerper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van zijn of haar abonnement tenzij de fout heeft gelegen bij Concept WOAD. De ontwerper vrijwaart Concept WOAD volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden. De ontwerper verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens, volledig na te leven en vrijwaart Concept WOAD voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande.

Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Concept WOAD, is concept WOAD op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de ontwerper in verband met het gebruik van het Platform, het Verkoopaccount, de Content en/of de Artikelen, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen, onjuiste Content etc. Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 14.4 door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat Concept WOAD in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 100,– (zegge: honderd euro) per jaar.

Artikel 15 – Diversen

De ontwerper zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van Concept WOAD en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens Concept WOAD. De ontwerper vrijwaart Concept WOAD volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.

De ontwerper is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Particuliere  Verkopersschap over te dragen aan een derde, tenzij Concept WOAD hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Concept WOAD is te allen tijde gerechtigd om deze Gebruikersvoorwaarden en de Handleiding voor ontwerper te veranderen. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden en/of de Handleiding voor ontwerper zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de Omgeving zijn  geplaatst. Indien een ontwerper daarna gebruik blijft maken van zijn Verkoopaccount, aanvaardt deze  daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden en/of de Handleiding voor  ontwerper. Het is daarom raadzaam om de Gebruikersvoorwaarden en de Handleiding voor ontwerper te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van het Verkoopaccount. In geval de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden en/of de Handleiding voor ontwerper voor de ontwerper niet acceptabel zijn, is de ontwerper gerechtigd het Particuliere Verkopersschap te beëindigen.

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende  bepaling.

De ontwerper stemt er mee in dat Concept WOAD haar van tijd tot tijd per e-mail informeert op het bij Concept WOAD bekende email adres over het gebruik en de mogelijkheden van het Platform en/of Verkoopaccount, zoals maar niet beperkt tot de werking en (eventuele nieuwe) (toepassings)mogelijkheden van het Platform en/of het Verkoopaccount (zgn. servicemails).

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De Particuliere Verkopersvoorwaarden en het Particuliere Verkopersschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Arnhem.

Artikel 17 – Auteursrecht

Het auteursrecht is uitsluitend het recht van de maker van een werk van letterkunde of kunst, of van dienst rechtverkrijgenden om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, bij de wet gesteld.